Opis newslettera dla klubowiczów AlmaMed Club

Subskrybując nasz newsletter AlmaMed Club, otrzymasz dostęp do unikalnych korzyści, które są dostępne tylko dla członków naszego klubu. Każde wydanie newslettera dostarcza na przykład najlepsze kody rabatowe, zaproszenia na prywatne spotkaniaczy wartościowe webinary, a także aktualne informacje o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Jako członek AlmaMed Club, będziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami w opiece zdrowotnej i pierwszy dowiesz się o wszystkich specjalnych ofertach, które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie.

Regulamin subskrypcji Newslettera AlmaMed Club

Cel i zakres subskrypcji

 1. Cel subskrypcji: Celem subskrypcji newslettera AlmaMed Club jest regularne dostarczanie członkom klubu informacji o aktualnych promocjach, wydarzeniach, webinarach oraz ekskluzywnych ofertach dostępnych tylko dla subskrybentów. Newsletter ma za zadanie również edukować odbiorców w zakresie nowych produktów, innowacji w branży medycznej oraz najlepszych praktyk zdrowotnych.
 2. Zakres subskrypcji: Subskrypcja obejmuje otrzymywanie przez członków AlmaMed Club cyklicznych wiadomości e-mail, które zawierają:
  • Najnowsze kody rabatowe przeznaczone wyłącznie dla subskrybentów.
  • Informacje o nadchodzących spotkaniach, eventach i webinarach organizowanych przez AlmaMed.
  • Aktualności dotyczące produktów i usług oferowanych przez sklep AlmaMed, w tym szczegółowe opisy i zastosowania produktów.
  • Porady i artykuły dotyczące zdrowia i opieki medycznej, mające na celu podnoszenie świadomości zdrowotnej subskrybentów.

Warunki uczestnictwa

 1. Członkostwo w AlmaMed Club: Aby otrzymywać newsletter, należy być zarejestrowanym członkiem AlmaMed Club. Członkostwo jest otwarte dla wszystkich osób, które spełniają kryteria określone przez organizatora, takie jak pełnoletność lub akceptacja regulaminu klubu.
 2. Zgoda na otrzymywanie komunikacji: Subskrypcja newslettera wymaga wyraźnej zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail od AlmaMed. Zgoda ta może być wyrażona podczas rejestracji w klubie lub poprzez inne środki komunikacji, takie jak formularz internetowy czy kontakt bezpośredni z działem obsługi klienta.
 3. Aktualizacja danych: Subskrybenci są zobowiązani do utrzymania aktualności swoich danych kontaktowych, takich jak adres e-mail, aby zapewnić ciągłość otrzymywania newslettera. AlmaMed zastrzega sobie prawo do weryfikacji tych danych w celu potwierdzenia członkostwa i uprawnienia do korzystania z ofert.
 4. Zachowanie zasad etyki i dobrych praktyk: Od subskrybentów oczekuje się przestrzegania zasad etyki i dobrych praktyk w korzystaniu z treści otrzymywanych w ramach newslettera. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować wykluczeniem z listy subskrybentów.
 5. Rezygnacja z subskrypcji: Subskrybenci mogą zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym momencie, korzystając z opcji wypisania się dostępnej w każdej otrzymanej wiadomości e-mail. Rezygnacja z subskrypcji nie wpływa na inne prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w AlmaMed Club.

Poufność i ochrona danych osobowych

 1. Zasady poufności: AlmaMed zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych subskrybentów. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z dostarczaniem newslettera i innych usług oferowanych przez AlmaMed Club.
 2. Zakres gromadzenia danych: Dane osobowe zbierane od subskrybentów mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje niezbędne do realizacji usług. AlmaMed zbiera tylko te dane, które są niezbędne do spełnienia celów subskrypcji.
 3. Wykorzystanie danych: Zebrane dane są wykorzystywane do wysyłki newslettera, informacji o promocjach, wydarzeniach specjalnych, webinariach oraz innych komunikatów od AlmaMed. Dane mogą być również używane do analizy i oceny efektywności naszych usług.
 4. Prawo dostępu do danych: Subskrybenci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili można skontaktować się z AlmaMed, aby skorzystać z tych praw.
 5. Bezpieczeństwo danych: AlmaMed stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe subskrybentów przed nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
 6. Udostępnianie danych: Dane osobowe subskrybentów nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, chyba że wymaga tego prawo lub jest to niezbędne do wykonania usług związanych z funkcjonowaniem AlmaMed Club.

Wykorzystanie treści newslettera

 1. Prawa autorskie: Wszystkie treści zawarte w newsletterze, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, logo oraz inne materiały, są chronione prawem autorskim i stanowią własność AlmaMed lub są używane z licencją. Subskrybenci mają prawo do korzystania z tych materiałów wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
 2. Ograniczenia w wykorzystaniu: Treści otrzymywane w newsletterze nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane, wyświetlane publicznie, wykonywane, modyfikowane, tłumaczone, przerabiane ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody AlmaMed.
 3. Wykorzystanie do celów edukacyjnych i informacyjnych: Subskrybenci mogą korzystać z treści newslettera w celach edukacyjnych i informacyjnych wewnątrz swojej organizacji lub w środowisku domowym, pod warunkiem, że nie narusza to praw autorskich i nie jest wykorzystywane komercyjnie.
 4. Zakaz komercyjnego wykorzystania: Bez wyraźnej zgody AlmaMed, subskrybenci nie mogą wykorzystywać treści newslettera w celach zarobkowych, w tym oferowania treści jako części innych produktów czy usług oferowanych do sprzedaży.
 5. Zachowanie integralności treści: Podczas korzystania z treści newslettera należy zachować wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności intelektualnej zawarte w oryginalnych materiałach.
 6. Zgłaszanie naruszeń: Jeżeli subskrybenci zauważą nieautoryzowane wykorzystanie treści newslettera przez osoby trzecie, zobowiązani są zgłosić tę sytuację AlmaMed, aby umożliwić podjęcie odpowiednich działań prawnych.

Odpowiedzialność za treści

 1. Rzetelność informacji: AlmaMed dokłada wszelkich starań, aby informacje przekazywane w newsletterze były aktualne i rzetelne. Jednakże AlmaMed nie gwarantuje absolutnej dokładności, kompletności ani aktualności treści.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności: AlmaMed nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w newsletterze, w tym za decyzje podjęte na podstawie tych informacji. Subskrybenci są zobowiązani do samodzielnego sprawdzania informacji przed podjęciem na ich podstawie jakichkolwiek działań.
 3. Treści zewnętrzne: Newsletter może zawierać linki do stron internetowych trzecich stron oraz inne materiały, które nie są kontrolowane przez AlmaMed. AlmaMed nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na tych stronach ani za działania podejmowane przez ich operatorów.
 4. Zastrzeżenia prawne: Treści zawarte w newsletterze nie stanowią porady medycznej, prawnej, inwestycyjnej ani żadnej innej formy profesjonalnej porady. Wszystkie decyzje podjęte na podstawie informacji z newslettera należą do wyłącznej odpowiedzialności subskrybentów.
 5. Aktualizacje i zmiany: AlmaMed zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji treści newslettera w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Subskrybenci powinni regularnie sprawdzać zawartość otrzymywanych wiadomości e-mail w celu uzyskania najnowszych informacji.
 6. Zgłaszanie błędów: Jeżeli subskrybenci zauważą błędy lub nieścisłości w treściach przekazywanych w newsletterze, zachęca się ich do zgłaszania takich przypadków AlmaMed w celu ich korekty.

Przetwarzanie skarg i reklamacji

 1. Procedura zgłaszania: Wszelkie skargi i reklamacje związane z newsletterem AlmaMed Club powinny być zgłaszane pisemnie poprzez e-mail lub formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej AlmaMed. Skargi powinny zawierać szczegółowy opis problemu oraz żądane rozwiązanie.
 2. Termin odpowiedzi: AlmaMed zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej skargi lub reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. W przypadku bardziej złożonych kwestii termin ten może ulec wydłużeniu, o czym AlmaMed powiadomi zainteresowanego subskrybenta.
 3. Prawo do informacji: Subskrybenci mają prawo otrzymać informacje o stanie rozpatrywania ich skargi lub reklamacji w dowolnym momencie procesu.
 4. Rozwiązanie sporu: AlmaMed dąży do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z treści przekazywanych w newsletterze. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, subskrybenci mogą skierować sprawę do odpowiednich organów rozstrzygających spory konsumenckie.
 5. Dokumentacja: Wszystkie skargi i reklamacje są dokumentowane i przechowywane przez AlmaMed dla celów audytowych oraz jako baza do wprowadzenia ewentualnych usprawnień w przyszłości.
 6. Zgłaszanie błędów i nieprawidłowości: Subskrybenci są zachęcani do zgłaszania wszelkich błędów lub nieprawidłowości zauważonych w treści newslettera, co pozwala AlmaMed na ciągłe podnoszenie jakości swoich usług.

Ograniczenia w dostępności usług

 1. Dostępność usług: AlmaMed dokłada wszelkich starań, aby usługi newslettera były dostępne bez przerw, jednakże nie gwarantuje ciągłości dostępu do usług ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, takich jak awarie serwerów, błędy oprogramowania, czy działania osób trzecich.
 2. Planowane przerwy techniczne: AlmaMed zastrzega sobie prawo do przeprowadzania planowych przerw technicznych w celu konserwacji i aktualizacji systemu, o czym subskrybenci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Ograniczenia technologiczne: Dostęp do newslettera może być ograniczony ze względu na niekompatybilność technologii używanych przez subskrybentów z technologią stosowaną przez AlmaMed. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie subskrybentów.
 4. Zmiany w ofercie: AlmaMed zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie treści, funkcji, zakresu usług newslettera bez uprzedniego powiadomienia subskrybentów. Wszelkie istotne zmiany zostaną jednak przekazane w odpowiednim komunikacie.
 5. Siła wyższa: AlmaMed nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usług spowodowaną siłą wyższą lub innymi okolicznościami leżącymi poza kontrolą firmy.
 6. Prawa do odmowy usługi: AlmaMed ma prawo do odmowy świadczenia usługi, jeśli subskrybent nie stosuje się do regulaminu lub narusza prawa innych subskrybentów lub AlmaMed.

Zapewniamy, że jako członek AlmaMed Club, każdy newsletter będzie dla Ciebie źródłem cennej wiedzy oraz okazji, które pomogą Ci dbać o zdrowie w jeszcze lepszy sposób.