Zasady rankingów produktowych

  1. Obiektywne kryteria oceny: Rankingi są tworzone na podstawie jasno określonych i obiektywnych kryteriów, takich jak jakość produktu, cena, opinie użytkowników, funkcjonalność, dostępność, a także innowacyjność. Kryteria te są zawsze publicznie dostępne dla czytelników w opisie każdego rankingu.
  2. Transparentność metodologii: Blog AlmaMed jasno informuje, w jaki sposób produkty są oceniane i porównywane. Wszelkie metody zbierania danych, ich analiza i sposób prezentacji wyników są transparentne dla użytkowników.
  3. Aktualizacja danych: Rankingi są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlały najnowsze informacje o produktach i rynku. Data ostatniej aktualizacji jest zawsze wyraźnie zaznaczona przy każdym rankingu.
  4. Nieprowadzenie wprowadzającej w błąd reklamy: Wszystkie treści, w tym rankingi produktów, są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi reklamy i konkurencji, w tym z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawą o prawach konsumenta. Rankingi nie mogą wprowadzać w błąd co do jakości, pochodzenia czy właściwości produktów.
  5. Równość traktowania produktów: Wszystkie produkty w danym rankingu są traktowane równo – AlmaMed zapewnia, że żaden z producentów czy dostawców nie ma wpływu na wyniki rankingu poprzez jakiekolwiek formy sponsorowania czy reklamy.
  6. Ujawnienie powiązań: Jeżeli AlmaMed ma jakiekolwiek powiązania z producentami lub dostawcami produktów w rankingu, takie informacje są wyraźnie ujawnione w celu zapewnienia pełnej przejrzystości.
  7. Prawa konsumentów: Blog zobowiązuje się do poszanowania praw konsumentów, udostępniając im rzetelne i uczciwe informacje, które mogą wspierać ich w procesie podejmowania decyzji zakupowych.
  8. Odpowiedzialność za treści: AlmaMed ponosi odpowiedzialność za treści publikowane na blogu, w tym za prawdziwość i rzetelność informacji zawartych w rankingach. W przypadku wystąpienia błędów, blog zobowiązuje się do ich szybkiej korekty i informowania o tym czytelników.